shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Hàng tồn kho đang hoạt động

Hàng tồn kho chủ động đề cập đến nguyên liệu thô (RM), công việc trong quá trình (WIP) và thành phẩm (FG) sẽ được sử dụng hoặc bán trong một năm kế toán cụ thể.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport