shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Hệ thống chi phí dựa trên hoạt động

Một tập hợp các mô hình kế toán chi phí dựa trên hoạt động xác định chung dữ liệu về các nguồn lực, hoạt động, trình điều khiển, đối tượng và phép đo của tổ chức.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport