shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Nhu cầu thực tế

Nhu cầu thực tế bao gồm đơn đặt hàng của khách hàng (và thường phân bổ các mặt hàng, nguyên liệu hoặc nguyên liệu thô để sản xuất hoặc phân phối). Nhu cầu thực tế chống lại hoặc “tiêu thụ” dự báo, tùy thuộc vào các quy tắc được chọn trong một khoảng thời gian. Ví dụ, nhu cầu thực tế sẽ thay thế hoàn toàn dự báo trong khoảng thời gian tồn đọng đơn hàng của khách hàng đã bán hết (thường được gọi là hàng rào thời gian nhu cầu), nhưng sẽ so với dự báo bên ngoài chân trời này dựa trên quy tắc tiêu thụ dự báo đã chọn

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport