shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Thời gian chu kỳ thực tế đến lý thuyết

Tỷ lệ thời gian đo được cần thiết để tạo ra một sản lượng nhất định chia cho tổng thời gian cần thiết để tạo ra một sản lượng nhất định dựa trên hiệu quả định mức của máy móc và hoạt động lao động.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport