shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Điều khiển thích ứng

Điều khiển thích ứng đề cập đến một phương pháp điều khiển được sử dụng bởi một bộ điều khiển phải thích ứng với một hệ thống được điều khiển với các thông số khác nhau hoặc không chắc chắn. Điều khiển thích ứng phát hiện những thay đổi trong hoạt động của quy trình và điều chỉnh các tham số điều khiển tự động để bù đắp cho các điều kiện thay đổi của quy trình và từ đó, tối ưu hóa phản ứng vòng lặp

.

‍ Bộ

điều khiển thông thường điều chỉnh các hệ thống tuyến tính và không biến đổi theo thời gian vì cách chúng được thiết kế. Cách tiếp cận này rất hữu ích khi các điều kiện hoạt động được cố định với ít hoặc không có trở ngại hoặc thay đổi. Tuy nhiên, ngay khi các điều kiện này thay đổi, bộ điều khiển thông thường ngừng hoạt động. Mặt khác, điều khiển thích ứng thích ứng thích ứng với việc thay đổi các thông số điều khiển và có khả năng kiểm soát quá trình.

‍ Các

loại điều khiển thích

ứng Điều khiển thích ứng dựa vào ước tính tham số, là một phần của nhận dạng hệ thống. Có hai phương pháp để ước tính các tham số:

Điều
  1. khiển thích ứng theo lịch lập trình hoặc Gain

Điều khiển thích ứng được lập trình điều chỉnh các tham số điều khiển dựa trên phép đo của một biến phụ và thông tin về các điều kiện hoạt động của quy trình. Nó thường được so sánh với bù chuyển tiếp, vì không có phản hồi để kiểm tra độ tin cậy của sự thích ứng

.

‍ Điều


  1. khiển tự thích ứng Điều khiển

tự thích ứng dựa trên bù phản hồi vì các thông số được đo lường trên cơ sở hiệu suất vòng lặp gần với mục tiêu tối ưu hóa

nó.


Nhu cầu điều khiển thích ứng

Lý do chính để sử dụng điều khiển thích ứng là hầu hết các quy trình là phi tuyến. Bộ điều khiển thông thường chỉ có thể duy trì các vòng điều khiển được thiết kế để duy trì biến điều khiển tại một điểm đặt, nhưng một khi quá trình bắt đầu hoạt động ngoài các biến đó, những thay đổi trong chức năng có thể được thực hiện bằng điều khiển thích ứng. Một sự thay đổi về bản chất của đầu vào hoặc thay đổi chức năng truyền do sự thay đổi trong các tham số hoặc hệ số có thể khiến bộ điều khiển thông thường ngừng hoạt động hiệu quả, biện minh cho nhu cầu điều khiển thích ứng.


Các thông tin khác từ Cogoport

Lên lịch 1:1 được cá nhân hóa

Bước vào tương lai của giao nhận hàng hóa với Cogoport. Trải nghiệm bản demo được thiết kế để cách mạng hóa hậu cần của bạn, cung cấp:

  • Giải pháp sáng tạo: Xem xét các tính năng tiên tiến xác định lại quản lý vận chuyển hàng hóa.
  • Hướng dẫn chuyên gia: Thông tin chi tiết trực tiếp từ các chuyên gia dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi, phù hợp với nhu cầu kinh doanh của bạn.
  • Câu trả lời thực sự: Phiên tương tác để giải quyết những thách thức độc đáo của bạn.
Đặt bản demo

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport