shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Phá số lượng lớn

Break Bulk là những vật liệu rời không thể được vận chuyển trong các container tiêu chuẩn. Loại hàng hóa này được tải dưới dạng các bộ phận riêng rộng/riêng lẻ. Thùng, Trống, Cuộn giấy, Hàng hóa dự án (không thể vận chuyển bằng thiết bị đặc biệt), hàng xếp pallet, container bằng gỗ, thùng, hàng hóa có bóng và đóng bao là một số ví dụ về hàng

rời rời.


Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport