shipment-stock-photos
Thuật ngữ về vận chuyển

Thuật ngữ về vận chuyển

Nhấp vào cụm từ bên dưới và nhận giải thích
Hiểu ý nghĩa của các điều khoản vận chuyển

Công ước Kyoto

Công ước Kyoto đề cập đến hiệp định quốc tế được ký vào năm 1973 để thiết lập tiêu chuẩn hải quan và thủ tục cho các lô hàng quốc tế. Còn được gọi là Đơn giản hóa và Hài hòa các thủ tục hải quan, thỏa thuận được thực hiện vào năm 1974. Kể từ đó, Công ước Kyoto đã được cập nhật để bao gồm và tuân thủ các thông lệ thương mại mới nhất của chính phủ và toàn cầu. Bản sửa đổi mới nhất đối với các quy tắc đã được cấy ghép vào ngày 3 tháng 2 năm 2006

.

Các thông tin khác từ Cogoport

Đăng ký bản tin của chúng tôi ngay bây giờ!

Cập nhật tin tức mới nhất tại Cogoport